Läraren 1

Utökad byggrätt

Samhällsbyggnadskontoret har ändrat del av gällande detaljplan för Övre Norrmalm, del av kvarteret Läraren.

Planen upprättades med enkelt planförfarande då planändringen var av mindre betydelse och sakna intresse för allmänheten.

Syftet med planändringen är att utöka byggrätten inom kvartersmark för ändamålet kontor och handel.

Miljö- och byggnämnden antog detaljplanen 1 september 2011 och planen vann laga kraft 10 oktober 2011.

Det särskilda utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari