Kiruna 1:1 med flera, Viscaria

Gruvverksamhet

Miljö- och byggnämnden antog 2013-10-17, § 169-13, detaljplan för del av Kiruna 1:1, del av Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, Viscariagruvan i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2013-11-21.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra återupptagning av gruvbrytning inom den tidigare Viscariagruvan. Som grund för planläggningen finns en pågående prövning av bearbetningskoncession.

Huvuddelen av området för den planerade gruvbrytningen, för vilken Avalon Minerals Viscaria AB har erhållit bearbetningskoncession för, är tidigare detaljplanelagt som industriområde för gruvändamål.

Samrådsredogörelse och utlåtande finns till påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari