Jukkasjärvi, huvudmannaskap för vägar

Flygfoto som visar planområdets utbredning
Detaljplanen berör vägarna inom området som är markerat med rött

Huvudmannaskap

Kommunfullmäktige antog 2018-06-18, detaljplan
för Jukkasjärvi, huvudmannaskap.

Beslutet vann laga kraft 2018-07-13.

Syftet med planen är att ändra huvudmannaskap på vägarna inom planområdet från enskilt till kommunalt. Kommunen sköter idag vägarna men då de underliggande detaljplanerna säger enskilt huvudmannaskap innebär planändringen endast en korrigering så att huvudmannaskapet blir korrekt.

Arbetet med har bedrivits med standardförfarande enligt PBL (2010:900)

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari