Industrin 9:7, del av

Kartbild som visar planområdet
Del av detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. Röd markering är undantaget från antagande. Kommunstyrelsen har beslutat att stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter med detaljplanearbetet i det rödmarkerade området.

Verksamhetsområde - Ny räddningstjänst

Kommunfullmäktige antog 2016-09-12 § 86 del av detaljplanen för Industrin 9:7 i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2017-06-22 enligt mark- och miljööverdomstolens beslut 2017-06-21 (mål nr. P 4673-17).

Kommunstyrelsen har 2016-08-29, § 230, beslutat att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med och ytterligare utreda den del av detaljplanen som har undantagits från antagande. Planarbetet fortsätter för denna del under hösten 2017. Detaljplanen heter Detaljplan för Industrin 9:7, etapp 2 (diarienummer 2016-01150).

Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för en ny brandstation. Detaljplanen ska även möjliggöra för samlokalisering av skolskjuts. Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari