Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Östra Stenbacken

Kartbild som visar planområdet
Röd markering anger planområdet

Fritidshus och camping

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2021-04-12, § 63. Beslutet överklagades och vann laga kraft 2021-12-22 enligt Mark- och miljödomstolens beslut 2021-12-01 (mål nr P 1453-21).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för friluftscamping och enklare fritidshus samtidigt som stor hänsyn tas till områdets värdefulla miljö.

Detaljplanen är förenlig med de rekommendationer för utformning som beslutats om genom kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för området.

Kiruna kommun upprättade en behovsbedömning för aktuell detaljplan 2019-09-03. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och någon fullständig MKB behöver inte upprättas.

Arbetet med planen bedrivs med normalt förfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari