Kurravaara 6:1 med flera, Kallovaara

Kartbild som visar planområdet
Planområdet är markerat med svart linje

Utökade byggrätter med mera

Miljö- och byggnämnden antog 2010-01-21 detaljplan för Kurravaara 6:1 m.fl, Kallovaara. Miljö- och byggnämndens beslut vann laga kraft 2010-02-20.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ny väg och att öka byggrätterna. Syftet är också att man skall kunna komplettera området med ytterligare 5 stycken nya fritidshustomter.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari