Kurravaara, del av, Kurravaara 6:2 med flera, del av

Översiktskarta med planområdet markerat i rött
Översiktskarta, planområdet ungefärligt markerat i rött.

Ändring

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2022-02-28, § 16. Beslutet vann laga kraft 2022-03-26.

Syftet med ändringen är att korrigera planbestämmelsegränser i två mindre delar i den nu gällande detaljplanen. Största gränsflytten omfattar ca 5 meter. Koordinatsystemet ändras från RT 90 2,5 gon O till Sweref 99 20 15 för tydlighetens skull. En ny genomförandetid sätts till fem år. Endast de delar som ändras prövas i denna detaljplan. Efter samrådet har även området för luftledning tagits bort.

I övrigt gäller detaljplanen som tidigare: Syftet med detaljplanen över Kallovaara är att man skall möjliggöra uppförande av ny väg för att kunna göra det lättare att komma till fritidshusfastigheterna som ligger närmast Torneälven. Syfte är också att utöka byggrätten på vissa fastigheter till 10 % av fastighetens storlek dock max 200 kvm (kvadratmeter). Inom planområdet kommer det också bli möjligt att avstycka ytterligare fem nya fritidshustomter.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Strandskyddet är upphävt i planområdet för den befintliga bebyggelsen. De nya tänkta tomterna ligger inte inom strandskyddsområdet (100 meter från normal vattennivån).

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standardplanförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti