Jägarskolan etapp 2, Linbanan 1, del av, med flera

Kartbild som visar planområdet
Planområdet markerat i rött

Bostäder med mera

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2020-10-19, § 143. Beslutet vann laga kraft 2020-11-18.

Syftet med planförslaget är att ändra befintlig detaljplan och fortsatt möjliggöra i huvudsak bostäder, med mindre inslag av skola, handel, samlingslokaler med mera. Ändringen omfattar två tillkommande kommunala gator, samt att byggrätterna inom området justeras som en anpassning till detta. Utöver detta föreslås endast mindre förändringar och i övrigt ställs samma krav på bebyggelsen som inom befintlig detaljplan.

Befintlig detaljplan Jägarskolan etapp2, del av Jägarskolan 8:5 och del av Jägarskolan 8:1 med flera vann laga kraft den 7 maj 2018 och har en genomförandetid om 5 år. Ny detaljplan föreslås därmed inom genomförandetid för befintlig detaljplan. Planområdet har ännu inte exploaterats.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari