Gruvstadspark 3 - Etapp 1, Hovmästaren 1, centrum 4:2 med flera

Folkets hus och hotell Scandic Ferrum med parkeringen och Norrskensobelisk i fonden
Folkets hus och hotell Scandic Ferrum med parkeringen och Norrskensobelisk i fonden. Dessa berörs av detaljplanen.

Gruvindustri

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2021-02-22, § 27. Beslutet överklagades och vann laga kraft 2021-07-28 enligt Mark- och miljööverdomstolens beslut samma dag.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att pågående markanvändning ska kunna fortgå till dess att området måste avvecklas, trots att användningen är gruvindustri. Tanken är att möjliggöra en levande stad till den dag stadens funktioner kan flytta in i nya Kiruna centrum och området avvecklas och töms. I övergångsskedet till gruvindustri kommer marken att upplåtas som park där mindre bebyggelse får uppföras som exempelvis grillkåtor, lekplatser och liknande.

Planförslaget stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort från år 2014.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Mona Mattsson Kauppi