Jägarskolan 8:5 med flera

Bostad, kontor, handel med mera

Detaljplan för del av Jägarskolan, del av Jägarskolan 8:5 m fl, bostäder, kontor har 2012-01-12 vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden antog 2011-12-15 §, 264-11, detaljplan för del av Jägarskolan, del av Jägarskolan 8:5 m fl, bostäder, kontor och handel med mera samt upphävande av del av detaljplan del av Jägarskolan 8:5. Detaljplanen har 2012-01-12 vunnit laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga verksamheter samt nya möjliga verksamheter såsom vård, bostäder och handel.

Detaljplanen möjliggör också viss tillbyggnad av befintliga byggnader och mindre byggrätt för ny bebyggelse. Delar av planområdet upphävs.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari